کاملترین فایل دانلود سبک کلامی در اثبات نبوت

متكلمین - كه سبكشان را می گویند سبك كلامی - اساسا قانون علت و معلول و نظام سببی و مسببی را در جهان قبول ندارند و آنچه را هم كه دیده می شود تقریبا یك امر تشریفاتی می دانند و گویند فكر می كنند تقید به نظام علت و معلول نوعی محدودیت قائل شدن برای خداست یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود سبک کلامی در اثبات نبوتآماده دریافت می باشد .

متكلمین - كه سبكشان را می‏گویند سبك كلامی - اساسا قانون علت و معلول‏ و نظام سببی و مسببی را در جهان قبول ندارند و آنچه را هم كه دیده می‏شود تقریبا یك امر تشریفاتی می‏دانند و گویند فكر می‏كنند تقید به نظام علت و معلول نوعی محدودیت قائل شدن برای خداست كه بگوییم از یك علت معین‏ معلول معین پیدا می‏شود و بعد هم كانه خدا را از كار خودش منعزل كرده‏ایم‏ ، نه ، این حرفها در كار نیست ، هر چیزی را ما مستقیم و بلاواسطه باید به‏ خدا نسبت دهیم . بعد می‏گویند خداوند هم چون حكیم است كارها را بر طبق‏ مصلحت انجام می‏دهد ، كاری كه خوب هست می‏كند و به مقتضای حكمتش باید هم بكند ، اگر نكند به حكمتش ضربه می‏زند ( تازه آنهایی كه قائل به حسن و قبح هستند [ چنین می‏گویند ] ، آنهایی كه نیستند این مقدار را هم نمی‏گویند ) ، كار بد را هم نباید بكند ، اگر بكند باز به خدایی و حكمتش ضربه‏ می‏زند . این است كه كارهای خوب را تعبیر می‏كنند كه " یحب علی الله " بر خدا واجب است ، چون نیك است بر او واجب است چنین كاری را بكند ، و كار بد را می‏گویند - مثلا - قبیح است بر خدا كه چنین بكند . این سبك استدلال البته سبك صحیحی نیست ، چه از آن جهتی كه انكار نظام‏ علت و معلول است و چه از نظر اینكه انسان بخواهد خداوند را محكوم یك‏ قاعده و قانون كرده باشد كه خدا این كار را می‏كند به دلیل اینكه اگر نكند خلاف است ، یعنی تحت این انگیزه این كار را می‏كند ، اگر این كار را نكند خلاف كرده است ، برای اینكه خلاف نكند [ این كار را می‏كند ] . اصلا " برای " كه معنایش حكم انگیزه را داشته باشد ، با خدایی یعنی با واجب الوجود بودن ، با اینكه خودش تحت تأثیر هیچ علتی قرار نداشته‏ باشد منافات دارد . و بعلاوه این حسن و قبح هایی كه ما درك می‏كنیم ، اینها را به اصطلاح می‏گویند امور اعتباری بشری است ، یعنی اینها یك چیزهایی است كه‏ فقط در زندگی بشر صادق است ، در غیر آن صادق نیست . این یك سبك است‏ كه اساسش [ این است ] : چون این كار نیك است باید باشد ، چون این كار بد است نباید باشد . این یك سبك فكر است . ما اینطور نخواستیم استدلال‏ كنیم كه پیغمبران اگر باشند وجودشان مفید است ، چون اگر ما فرض می‏كنیم‏ وجودشان مفید است می‏گوییم هر چیزی هم كه مفید است خوب است ، پس باید خدا این كار را كرده باشد

سبك فلسفی